مدیریت پروژه

آگوست 5, 2017

معایب مدل آبشاری (Waterfall)

از بزرگترین معایب مدل آبشاری عدم تطبیق آن با تغییر است. به دلیل ساختار خطی و متوالی این مدل شما نمیتوانید میان فازهای آن جابجایی داشته باشید
آگوست 7, 2017

رویکرد آبشاری (Waterfall) و پروژه های چابک(Agile)

در رویکرد آبشاری سنتی، تیم هر فاز را برای تمام پروژه انجام میدهد. اما در روش آبشاری تکراری این فازها برای هر زیرمجموعه از پروژه جداگانه انجام میگیرد.
آگوست 22, 2017

روش کانبان (Kanban) در مدیریت پروژه

کانبان(Kanban) واژه ای ژاپنی به معنای "نشانه بصری" یا "کارت" است. کانبان چهارچوبی مصور است که برای پیاده سازی و اجرای مدیریت پروژه چابک استفاده میشود.
سپتامبر 19, 2017

مقایسه مدیریت پروژه چابک و اسکرام

هرچند که مدیریت پروژه چابک و روش اسکرام(Scrum) از یک سیستم مشابه پیروی میکنند، اما تفاوت هایی نیز میان این دو روش وجود دارد. روش چابک مجموعه ای از اصول مانیفست چابک را برای ساخت نرم افزار از طریق توسعه تکراری شرح میدهد.
سپتامبر 23, 2017

مقایسه میان روش های کانبان و اسکرام

کانبان و اسکرام هر دو چهارچوب های توسعه نرم افزاری چابک میباشند. هر دو وظایف پیچیده  و بزرگ را به بخش های کوچک تقسیم میکنند. همچنین هر دو روش کانبان و اسکرام در راستای بهبود مستمر و بهینه سازی فرآیند کار میکنند.
اکتبر 19, 2017

مقایسه مدیریت پروژه چابک و مدیریت پروژه آبشاری

میشود تفاوت های این دو روش را در دو جمله کوتاه خلاصه کرد: یک روش سفت و سخت در مقابل روشی کاملا انعطاف پذیر.
اکتبر 24, 2017

مقایسه مدیریت پروژه چابک و مدیریت پروژه به روش کانبان

روش کانبان یکی از چهارچوب های مدیریت پروژه چابک است اما با این حال این دو روش تفاوت هایی نیز با یکدیگر دارند.در این مطلب به مقایسه این دو روش پرداخته شده است.
نوامبر 28, 2017

آموزش مدیریت پروژه (PM) به زبان ساده

مدیریت پروژه به هنر برنامه ریزی و سپس اجرای آن برنامه گفته میشود. اما همه چیز به راحتی گفتن یک جمله نیست. شما به مدیریت انتظارات نیز نیاز خواهید داشت.