امتیازهای داستان

جولای 5, 2017

امتیازهای داستان کاربری چندان هم با زمان غریبه نیست!!!

برای پیش بینی این که چه محصولی در چه زمانی ارائه میگردد، باید درباره زمان صحبت کنیم.ما نیاز به محاسبه میزان تلاش داریم، که همان نفر ساعت انجام کار است.
سپتامبر 23, 2017

مقایسه میان روش های کانبان و اسکرام

کانبان و اسکرام هر دو چهارچوب های توسعه نرم افزاری چابک میباشند. هر دو وظایف پیچیده  و بزرگ را به بخش های کوچک تقسیم میکنند. همچنین هر دو روش کانبان و اسکرام در راستای بهبود مستمر و بهینه سازی فرآیند کار میکنند.