امتیاز داستان

ژوئن 19, 2017

نکاتی پنهان درباره امتیاز داستان و پیش بینی چابک(قسمت اول)

پیش بینی خوب تاثیر مستقیم در اثربخشی و کارآیی محصول نهایی دارد. دلیل اهمیت آن هم دقیقا همین امر است. پیش بینی کار ساده ای نیست.
ژوئن 20, 2017

امتیاز داستان چیست؟

نقاط داستان در واقع یک واحد اندازه گیری است که برای بیان یک برآورد از تلاش کلی که برای پیاده سازی کامل مراحل یک محصول یا هر قسمت از کار استفاده میشود.
ژوئن 21, 2017

۸ گام تا یک تخمین موفق امتیاز داستان

در اندازه گیری داستان، تیم یک تجزیه و تحلیل تطبیقی بین تمام داستان های پروژه انجام میدهد. در اینجا میخواهیم با گام های معمول برای اندازه گیری داستان آشنا شویم.
ژوئن 29, 2017

امتیازهای داستان و مزیت اصلی استفاده از آن

اگر امتیاز داستان یک تخمین از میزان زمان(تلاش) انجام کاری هستند، چرا به جای استفاده مستقیم از روزها و ساعات، از امتیاز داستان استفاده کنیم؟