پیش بینی چابک

ژوئن 19, 2017

نکاتی پنهان درباره امتیاز داستان و پیش بینی چابک(قسمت اول)

پیش بینی خوب تاثیر مستقیم در اثربخشی و کارآیی محصول نهایی دارد. دلیل اهمیت آن هم دقیقا همین امر است. پیش بینی کار ساده ای نیست.
ژوئن 20, 2017

نکاتی پنهان درباره امتیاز داستان و پیش بینی چابک (قسمت دوم)

متدهای سنتی پیش بینی ها را به صورت زمانی انجام میدهند، برای مثال روز، هفته و یا ماه. در عوض بسیاری از تیم های چابک به نقاط داستانی روی آورده اند.