Project management

نوامبر 28, 2017

آموزش مدیریت پروژه (PM) به زبان ساده

مدیریت پروژه به هنر برنامه ریزی و سپس اجرای آن برنامه گفته میشود. اما همه چیز به راحتی گفتن یک جمله نیست. شما به مدیریت انتظارات نیز نیاز خواهید داشت.