اسکرام(Scrum) چهارچوبی است بسیار مبتنی بر دستورالعمل همراه با نقش ها و مراحل خاص خود.
در کنار اینکه این امر فرصت بسیاری برای یادگیری به ما میدهد، این قوانین مزایای بسیاری نیزدارند.

شفافیت و دید بیشتر پروژه

به وسیله جلسات ایستاده روزانه(daily stand-up meetings) تمام تیم میدانند که هرکسی چه وظیفه ای بر عهده دارد که این امر بسیاری از سوء تفاهم ها و سردرگمی های تیم را از بین میبرد. مسائل و درخواست ها(Issue) از پیش مشخص شده اند که این امر هم به تیم اجازه میدهد تا پیش از اینکه از کنترل خارج شوند آن ها را رفع کنند

افزایش مسئولیت پذیری تیم:

هیچ مدیر پروژه ای در مدیریت اسکرام(Scrum management) وجود ندارد که به تیم بگوید چه کاری را چه زمانی انجام دهند. در عوض اعضای تیم به صورت جمعی تصمیم میگرند که چه کاری را میتوانند در طول هر اسپرینت(Sprint) انجام دهند.

آن ها همه با هم کار میکنند و به یکدیگر کمک میکنند که موجب بهبود همکاری و توانمندسازی هر عضو برای مستقل شدن میشود

انطباق آسان با تغییرات:

به کمک اسپرینت های کوتاه و بازخورد مداوم، مقابله و تطبیق با تغییرات بسیار ساده تر میشود. برای مثال، اگر تیم در طول یک اسپرینت یک داستان کاربری(User story) جدید کشف کنند، میتوانند به سادگی این ویژگی را در طول جلسه جمع بندی اطلاعات(Backlog) به اسپرینت بعدی اضافه کنند.

افزایش صرفه جویی در هزینه ها:

ارتباط مداوم اعضا با یکدیگر این اطمینان را حاصل میکند که از تمام مسائل و تغییرات پروژه به محض به وجود آمدن مطلع میشوند، که این مسئله به کاهش هزینه ها و بهبود کیفیت کمک شایانی خواهد کرد. به وسیله برنامه نویسی و آزمایش ویژگی ها در بخش های کوچکتر، بازخوردی پیوسته به دست اعضا می آید و مشکلات و اشتباهات در همان ابتدا حل و رفع میشوند، پیش از آنکه رفع آن ها هزینه بیشتری را در بر گیرد

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *