بدون برنامه ریزی پیشین و عمیق از پروژه، بسیاری از مدیران پروژه دچار عدم اطمینان از نحوه محاسبه هزینه و بودجه پروژه های چابک( Agile project) میشوند.
برآورد هزینه ها پیش از آغاز پروژه صرف نظر از روش اتخاذی شما برای مدیریت پروژه همیشه میتواند چالش برانگیز باشد.اگرچه در یک پروژه چابک، شما میتوانید زمان مورد نیاز پروژه را با هزینه کل آن محدود کنید.

ابتدا، یک نمودار پیشرفت پروژه (Burndown chart) رسم کنید و از نرخ پیشرفت پروژه برای تخمین تعداد اسپرینت های باقیمانده در پروژه شما استفاده کنید و زمان اتمام پروژه را تخمین بزنید. سپس با توجه به نرخ ساعتی تیم، محاسبه کنید که آنها چه مقدار هزینه خواهند داشت.

نرخ هر فرد را در تعداد ساعات کاری او در هفته ضرب کنید، سپس این عدد را در تعداد هفته های اسپرینت ضرب کنید. زمانی که شما بودجه اولیه تیم خود را محاسبه کردید، میتوانید هزینه های دیگر را محاسبه و اضافه کنید، هزینه هایی مانند هزینه تکنولوژی های
مورد استفاده، حمل و نقل یا تجهیزات. شما همچنین میتوانید هر داستان کاربری را به وظایف کوچکتر تقسیم کنید. زمانی که به تجمیع کامل در مورد ساعات مورد نیاز برای اتمام هر وظیفه رسیدید، میتوانید بودجه پروژه را محاسبه کنید

در آخر شما میتوانید از کارت بازی برنامه ریزی(planning poker) استفاده کنید تا میزان تلاش مورد نیاز برای توسعه اهداف را تخمین بزنید.

این بازی بر اساس اجماع اعضای تیم و تکنیک تولید تیم برای تخمین تلاش مورد نیاز برای تحقق اهداف توسعه معرفی شده است. هر یک از اعضای تیم تخمین خود را با کارت های دارای امتیاز نزد خود نگه میدارد به صورتی که کسی امتیاز او را نبیند. سپس کارت ها نشان داده شده و تخمین ها توسط کل اعضای تیم مورد بحث قرار میگیرند.

هدف این بازی مشورت کل اعضا در مورد تخمین تلاش مورد نیاز پروژه در قالب یک بازی است و نباید جدیت این کار را نادیده گرفت

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.